PRIVATUMO POLITIKA

Įsipareigojame saugoti ir gerbti Jūsų privatumą bei pasirūpinti Jūsų asmens duomenų saugumu. Duomenys, kuriuos prašome pateikti, yra būtini, kad galėtume sklandžiai vykdyti skyrybosinternetu.co.uk įsipareigojimus. Prašytume perskaityti visą skiltį apie privatumą, kad suprastumėte, kaip ir kokiu tikslu renkame ir kaip naudojame Jūsų duomenis.

Informuojame, kad Jūsų duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruojuduomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo).

 1. Naudojamų sąvokų paaiškinimas

Asmens duomenys – bet kokia informacija, kuri yra susijusi su fiziniu asmeniu (duomenų subjektu), kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis (pvz.: vardu, pavarde, asmens kodu, adresu, telefono numeriu ar kita informacija).

Klientas – fizinis ar juridinis asmuo, užsisakantis paslaugas iš internetinės svetainės skyrybosinternetu.co.uk ar besinaudojantis mūsų internetinės svetainės paslaugomis.

Anonimizuoti duomenys – informacija, kuri nebėra susijusi su fiziniu asmeniu, iš asmens duomenų rinkinio pašalinus visus elementus, leidžiančius nustatyti asmens tapatybę.

2. Kokius fizinio ir juridinio asmens duomenis renkame?

Kokie duomenys yra renkami priklauso nuo Jūsų užsakomų paslaugų, taip pat naudojamų paslaugų.

Fizinio kliento duomenys, kuriuos prašome pateikti atliekant užsakymą:

 • vardas, pavardė;
 • telefono numeris;
 • elektroninio pašto adresas;
 • adresas.

Internetinėje svetainėje skyrybosinternetu.co.uk Jūs neprivalote pateikti jokių asmens duomenų. Jeigu nuspręstumėte to nedaryti, greičiausiai negalėsime Jums teikti paslaugų.

3. Kokių kategorijų asmens duomenis renkame?

Tam, kad galėtume administruoti kliento paslaugų procesą internetinėje svetainėje skyrybosinternetu.co.uk, privalome surinkti ir tvarkyti tam tikroms kategorijoms priklausančius asmens duomenis. Norėdami užsisakyti paslaugą internetinėje svetainėje skyrybosinternetu.co.uk, Jūs privalote juos pateikti. Be šios informacijos neturėsite galimybės suteikti Jums norimų paslaugų.

Pabrėžtina, kad internetinė svetainė skyrybosinternetu.co.uk asmens duomenis gauna iš pačių duomenų subjektų – klientų. Visi asmens duomenys renkami ir tvarkomi tik gavus asmens sutikimą. Paslaugų internetinės svetainės skyrybosinternetu.co.uk įsigijimo metu, klientas sutinka su el. svetainės taisyklėmis ir patvirtina, kad yra ne jaunesnis nei 18 metų amžiaus ir kliento nurodyti asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi. Klaidingai nurodytus duomenis el. svetainės klientas privalo nedelsdamas ištaisyti.

Mūsų internetinėje svetainėje renkami toliau išvardytų kategorijų duomenys.

3.1. Pagrindinė informacija:

 • vardas, pavardė;
 • telefono numeris;
 • elektroninio pašto adresas;
 • adresas;
 • asmens kodas ir paso ar asmens tapatybės kortelės duomenys;
 • gimimo data.

 3. 2. Duomenys, susiję su paslaugų teikimu:

 • išankstinių ir standartinių sąskaitų faktūrų ,,invoice,, išrašymas;
 • mokėjimų detalės;
 • informacija apie sutikimą ar nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais;
 • kontaktiniai duomenys.

3.3. Duomenys, generuojami lankantis internetinėje svetainėjeskyrybosinternetu.co.uk:

 • interneto vartotojo IP adresas;
 • svetainėje praleistas naršymo laikas ir pan.

3.4. Kiti duomenys, susiję su skyrybosinternetu.co.uk paslaugų naudojimu:

 • duomenys, surinkti naudojant slapukus;
 • informacija, surinkta naudojant vartotojų lankomumo analizės įrankius ir pan.;
 • duomenys, kurie surinkti atsižvelgiant į Jūsų sutikimą ir kurie buvo išsamiai apibrėžti tuo metu, kai iš Jūsų buvo prašoma sutikimo.

4. Kokiu tikslu renkame Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenys renkami siekiant:

 • užtikrinti, kad paslaugų procesas būtų sklandus;
 • profesionalaus ir greito aptarnavimo;
 • bendradarbiauti ir atsakyti į Jūsų užduodamus klausimus;
 • tiesioginės rinkodaros tikslų – pateikti vartotojui aktualiausius pasiūlymus, akcijas ir nuolaidas;
 • sukaupti statistinius duomenis, pvz., siekiant išsiaiškinti dažniausiai peržiūrimas paslaugas;
 • susisiekti su Jumis įvykus nesklandumams ar kitais klausimais, susijusiais su Jūsų užsakytomis paslaugomis.

5. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas

Informuojame, kad Jūsų duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruojuduomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo).

6. Kiek laiko saugome Jūsų duomenis?

Jūsų asmens duomenys, surinkti internetinėje svetainėje skyrybosinternetu.co.uk, yra saugomi mūsų informacinėse sistemose ir spausdintiniuose dokumentuose. Saugome Jūsų asmens duomenis, kai tai yra būtina norint įvykdyti privalomas teisines prievoles, taip pat apsaugoti Jūsų ir kitų asmenų gyvybiškai svarbius interesus. Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų. Duomenų saugojimas reikalingas tam, kad galėtume klientui suteikti reikiamą informaciją, atsakyti į klausimus, susijusius su kliento ir el. svetainės skyrybosinternetu.co.uk bendradarbiavimo istorija.

Visi internetinėje svetainėje skyrybosinternetu.co.uk surinkti kliento asmens duomenys saugomi sistemoje tol, kol pilnai atliekama paslauga, bet ne mažiau kaip 2 metus. Suėjus asmens duomenų saugojimo termino pabaigai, kliento asmeninė informacija sunaikinama.

7. Kaip saugome Jūsų duomenis?

Siekdami užtikrinti Jūsų asmens duomenų saugumą nuo atsitiktinio ar neteisėto jų sunaikinimo, informacijos pakeitimo, atskleidimo ir kitokio neteisėto duomenų tvarkymo, naudojame organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones.

Norime pažymėti, kad nors internetinėje svetainė skyrybosinternetu.co.uk periodiškai peržiūrimos ir atnaujinamos techninės ir organizacinės saugumo priemonės, visgi negalime būti tikri dėl visų galimų saugumo pažeidimų suvaldymo.

8. Kam teikiame Jūsų duomenis?

Tvarkant Jūsų asmens duomenis esame įsipareigoję laikytis konfidencialumo atsižvelgiant į asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatas. Kitoms šalims Jūsų asmens informacija gali būti atskleista tik esant teisėtam poreikiui – sutarčiai sudaryti arba jai vykdyti, taip pat dėl kitų teisėtų priežasčių. Jūsų asmens duomenys gali būti suteikti trečiosioms šalims Jūsų prašymu, atsižvelgiant į Jūsų sutartinius įsipareigojimus konkrečioms šalims (pvz., teismui, kreditoriams, registro centrui, bankams ar kt.).

Jūsų asmens duomenys gali būti pateikti internetinės svetainės skyrybosinternetu.co.uk duomenų tvarkytojams, kurie teikia mums paslaugas ir tvarko Jūsų duomenis mūsų – duomenų valdytojo – vardu. Mūsų partneriai turi teisę Jūsų asmens duomenis tvarkyti tik pagal mūsų nurodymus, siekiant tinkamai įvykdyti sutartyje nurodytus įsipareigojimus. Su partneriais esame sudarę sutartį ir imamės visų būtinų saugumo priemonių, kad klientų duomenys išliktų konfidencialūs.

8.1 Paslaugų teikėjai

Jūsų asmens duomenimis dalinamės su tomis mums paslaugas teikiančiomis įmonėmis, be kurių negalėtume vykdyti savo įsipareigojimų Jums. Žemiau nurodytos įmonės gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų bendradarbiavimo susitarimą ir griežtai laikytis duomenų konfidencialumo. Šios įmonės neturi teisės naudoti klientų informacijos kitiems tikslams. Šiuo metu bendradarbiaujame ir naudojamės su žemiau pateiktomis įmonėmis/įstaigomis:

 • Siuntų / Laiškų pristatymo tarnyba, naudojanti Jūsų asmens duomenis siekiant užtikrinti dokumentų pristatymą.
 • Įmokų surinkimo tarpininkas, suteikiantis galimybę už internetinėje svetainėje skyrybosinternetu.co.uk įsigytas paslaugas atsiskaityti per el. bankininkystės sistemą (Jūsų duomenų ir apmokėjimo saugumą užtikrina banko serveris, kuriame atliekate mokėjimą).

8.2 Teisėsaugos institucijos, valstybės ir savivaldos institucijos

Jūsų asmens duomenis galime perduoti trečiosioms šalims ir tais atvejais, kai turime vykdyti savo teisines prievoles, taip pat siekiant apsaugoti Jūsų ir kitų asmenų gyvybiškai svarbius interesus. Tam, kad galėtume vykdyti teisėtą interesą pareiškti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus, galime perduoti kliento asmens duomenis teisėsaugos institucijoms, valstybės ir vietos valdžios institucijoms.

9. Jūsų teisės

Šioje skiltyje pateikiame duomenų apsaugos teisės aktuose numatytus pagrindinius Jūsų teisių aspektus. Norėdami sužinoti išsamią informaciją apie duomenų apsaugą, rekomenduotume plačiau susipažinti su atitinkamais teisės aktais.

Žemiau pateikiamos su asmens duomenimis susijusios Jūsų teisės.

 • Jūs turite teisę gauti informaciją apie savo asmens duomenis – iš kur, kokiu būdu Jūsų asmens duomenys yra surinkti internetinės svetainės skyrybosinternetu.co.uk ir kaip mes juos tvarkome.
 • Turite teisę reikalauti mūsų pataisyti Jūsų asmens duomenis; taip pat nebetvarkyti jų; sunaikinti juos, jeigu duomenys yra neteisingi arba netikslūs, arba jeigu jie nebereikalingi (įvertinant tikslus, kuriems buvo surinkti). Nurodytais atvejais turėtumėte pateikti prašymą internetinei svetainei skyrybosinternetu.co.uk. Gavę prašymą, patikrinsime pateiktą informaciją ir imsimės reikiamų veiksmų. Svarbu pažymėti, kad neturite teisės prašyti nebesaugoti asmens duomenų, nes tokie duomenys nebesaugomi tik tuo atveju, jei Jūs, susipažinę su savo asmens duomenimis, nustatote, kad Jūsų duomenys yra tvarkomi neteisėtai ar nesąžiningai.
 • Jūs turite teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi arba juos būtų ketinama tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais; taip pat dėl teisėto intereso, kurio siekia trečiasis asmuo, kuriam teikiami kliento asmens duomenys.
 • Turite teisę atšaukti duotą sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais.
 • Jūs turite teisę į duomenų perkeliamumą (galioja nuo 2018-05-25) ir teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“) arba prašyti apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Kylant įtarimui, kad galimai nesilaikoma šių privatumo politikos gairių ar teisės aktų reikalavimų, prašome kreiptis į internetinę svetainę Jums patogiu būdu: el. paštu info@skyrybosinternetu.co.uk.

Iki galo nepavykus išspręsti Jūsų asmens duomenų tvarkymo klausimų ar, jūsų manymu, mums pažeidus duomenų apsaugos teisės aktus, Jūs turite teisę kreiptis į valstybinę duomenų apsaugos inspekciją kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

10. Kas yra slapukai ir kaip juos naudojame?

Slapukai (angl. „cookies“) yra nedidelės teksto rinkmenos, kurias svetainė jums joje apsilankius išsaugo jūsų kompiuteryje arba judriojo ryšio įrenginyje. Dėl slapukų interneto svetainė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), o Jums nereikia jų iš naujo įvedinėti kaskart lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose. Slapukus naudoja dauguma pažangių interneto svetainių Lietuvoje ir užsienyje.

Platesnę informaciją apie slapukus rasite šiose svetainėse:

Naudodami slapukus galime analizuoti internetinės svetainės skyrybosinternetu.co.uk lankytojų elgseną svetainėje – tokiu būdu galime gerinti ir tobulinti svetainės turinio pateikimą Jums. Slapukai ir juose talpinami duomenys nėra naudojami kitais tikslais ir nėra perduodami tretiesiems asmenims.

Mūsų svetainėje naudojami šie slapukų tipai: 

 • artotojo sesijos slapukai – sukuriami vartotojui pradėjus naršymo sesiją tinklapyje ar naršyklėje. Ištrinami uždarius naršyklę;
 • Ilgalaikiai slapukai – slapukai išsaugomi vartotojo naudojamame įrenginyje. Uždarius naršyklę ar svetainę slapukai nėra ištrinami. Šie slapukai galioja skirtingą laiką, priklausomai nuo pačio slapuko;
 • Pirminiai slapukai – slapukai, kuriuos naudoja ar sukuria vartotojo aplankyta svetainė. Šie slapukai naudojami tam, kad būtų prisitaikoma prie svetainės lankytojo poreikių;
 • Trečiųjų šalių slapukai – vartotojo aplankytoje svetainėje talpinami kitų svetainių slapukai. Šio tipo slapukai dažniausiai yra naudojami duomenų analizės tikslais. Google yra dažniausiai sutinkami trečiųjų šalių slapukų domenai.

10.1. Kaip nutraukti slapukų naudojimą?

Pakeitę savo naršyklės nustatymus galite slapukus išjungti ar įjungti, taip pat galite pasirinktus slapukus ištrinti. Įspėjame, kad išjungus slapukų naudojimą svetainė gali nustoti veikti sklandžiai – gali nebeveikti tam tikros funkcijos.

Kaip keisti naršyklių nustatymus rasite žemiau pateiktose nuorodose į oficialias naršyklių interneto svetaines:

10.2. Mūsų el. parduotuvėje naudojami slapukai

Pateikiame keturis pagrindinius el. svetainėje skyrybosinternetu.co.uk naudojamus slapukų tipus, taip pat kaip ir kokiais tikslais juos naudojame.

Funkciniai slapukai. Šio tipo slapukai itin svarbūs mūsų internetinės svetainės veikimui. Jie leidžia klientui sklandžiai naršyti ir naudotis el. svetainės funkcijomis. Pvz., naudotis paslaugų paieškos sistema, pasižymėti patikusią paslaugą.

Klientų parinkčių slapukai. Klientui naršant, perkant ar paslaugas el. svetainėje skyrybosinternetu.co.uk, šio tipo slapukai įsimena kliento parinktis. Pvz., klientui sutikus, jam nebereikės kaskart jungiantis prie el. svetainės įvesti savo prisijungimo duomenų (vardo, slaptažodžio ir pan.), ar pildant užklausą.

Analitiniai slapukai. Šio tipo slapukai įgalina mus analizuoti klientų elgseną internetinėje svetainėje skyrybosinternetu.co.uk (pvz., gauti informaciją apie tai, kurios mūsų el. svetainės skiltys populiariausios, taip pat kuriose kategorijose klientai užtrunka ilgiau, kuriose – trumpiau). Gavę analizės duomenis galime gerinti savo el. svetainės veikimą ir klientų apsipirkimo patirtį.

Reklaminiai slapukai. Šie slapukai naudojami reklamos efektyvumo įvertinimui (pvz., jie padeda išsiaiškinti, ar el. svetainės naujienlaiškis buvo atidarytas, kokius veiksmus ji paskatino vartotoją atlikti ir pan.). Taip pat naudojame slapukus, kurie įgalina rinkti informaciją, leidžiančią rodyti klientui tikslinius reklaminius skelbimus, taip pat apriboti reklamas, kad jas klientas matytų tik tam tikrą kartų skaičių.

11. Nuorodos į kitus tinklalapius

Internetinė svetainė skyrybosinternetu.co.uk neprisiima atsakomybės už svetainėje pateikiamų nuorodų į kitus tinklalapius turinį ir jo atitikimą galiojantiems teisės aktams.

12. Sutikimas

Jūsų sutikimą, jog esate susipažinę su mūsų taikoma privatumo politika ir jai neprieštaraujate, sutikimą laikome gautu, kai jūs apsilankote ir (ar) naršote internetinėje svetainėje skyrybosinternetu.co.uk

© Skyrybos Internetu UK 2021